9. OPŠTINSKA IZBORNA KONFERENCIJA

 

PROGRAM RADA

OPŠTINSKE ORGANIZACIJE

SOCIJALISTIČKE PARTIJE SRBIJE

PETROVAC NA MLAVI

ZA PERIOD 2014 – 2018. GODINE

                                               

 

Uvodne napomene

 

          Polazeći od iskustva proteklog perioda u kome je Socijalistička partija Srbije  u opštini Petrovac na Mlavi ostvarila svoj Program, sumiran u Izveštaju o radu za taj vremenski interval,istovremeno sagledavajući tokove opštih društvenih kretanja kako na makro, tako i na mikro planu (svetski procesi, situacija u zemlji i razvojni tokovi u opštini), SPS će u ovom dokumentu (Program rada) ili preciznije Programski zadaci,  pokušati da naznači osnovne pravce delovanja, jačanje sopstvenog identiteta, ostvarivanje razlike u odnosu na druge partije u smislu kvaliteta ideja i mogućnosti njihove praktične realizacije, usmeravanje kadrova na adekvatnim mestima gde njihova stručnost objektivno najviše može da dođe do izražaja, uz razumljivo jačanje partijskih redova prijemom novih članova svih socijalnih struktura i zanimanja.

          Sintezom ovih postulata, ali i mnogih drugih, koji zahtevaju širu elaboraciju SPS će u periodu od najmanje četiri godine svoja programska opredeljenja podeliti u najkraćim mogućim poglavljima, verujemo svima razumljivim i po raspoloživim potencijalima i materijalnom podlogom, realno ostvarljivim.

          Razumevanje ovih ciljeva proizilazi iz činjenice da su bliski svima kojima je stalo do razvoja sopstvene sredine, svoga naselja, pa i svake  porodice koja živi u datoj sredini.

          Socijalistička partija Srbije je od svog osnivanja išla u korak sa tokovima razvoja savremene civilizacije, uvažavajući vrhunska naučna i tehnološka dostignuća, ali nikada ne zanemarujući čoveka koji ne sme da bude u „zupčaniku“  ni kapitala, ni visoke tehnologije (elektronske, telekomunikacione, ili neke druge). Naprotiv, ta dostignuća treba čoveku da olakšaju i oplemene njegov rad koji treba da ima smisla, da mu omogući više slobodnog vremena za sopstveno usavršavanje i bavljenjem kulturnim, sportskim, rekreativnim, obrazovnim i drugim delatnostima, uključujući i delovanje u očuvanju zdrave i prirodne sredine kako za sebe tako i za pokoljenja.

          Prilagođavajući svoj  Program sredini koja po broju stanovnika i potencijalima  ne spada u velike, ali ni u najmanje, osnovni zadaci u narednom periodu biće šire obrazloženi u poglavljima koja slede.

 

         

OSNOVNO POLAZIŠTE PROGRAMSKIH CILJEVA

SPS U OPŠTII PETROVAC 2014 – 2018. GODINE

         

 Socijalistička partija Srbije u opštini Petrovac na Mlavi u svom  Programu na prvom mestu  polazi od ciljeva koje je u svom proglasu pred Kongres članstvu i svim građanima Srbije u najkraćim tezama ponudio Glavni odbor Socijalističke partije Srbije u kojima, između ostalog stoji:

          „Program SPS-a je ugovor sa narodom – uz podršku i poverenje građana Srbije. Obavezujemo se da ćemo sprovesti sledeće ciljeve naše politike:

 1. Pravo na pošten rad i dostojanstvenu platu;
 2. Pokrenućemo i jačaćemo srpsku privredu – zalažući se za progresivni model razvoja;
 3. Ulagaćemo u infrastrukturu, energetiku i ekologiju –moćne pokretače razvoja Srbije;
 4. Pokrećemo razvoj poljoprivrede i sela – pokrećemo „zeleni razvoj Srbije“
 5. Sprovešćemo pravično i efikasno oporezivanje;
 6. Zbrinjavaćemo siromašne, nemoćne, bolesne i socijalno ugrožene;
 7. Afirmisaćemo i osnažićemo ulogu žena u Srbiji, podržavaćemo porodicu i rađanje dece;
 8. U zdravstvenoj zaštiti, moraju svi imati pravo na lek i lečenje;
 9. Penzioneri moraju imati dostojanstvenu starost i penzije;
 10.  Ulagaćemo u kvalitativno obrazovanje i inovativnu nauku;
 11.  Mladi su bili i ostaće naš prioritet – jer su budući graditelji Srbije;
 12.  Odlučno i efikasno ćemo suzbijati kriminal i korupciju;
 13.  Štitićemo naš narod na Kosovu i Metohiji;
 14.  Nastavljamo evropski put Srbije i jačaćemo specijalne veze sa dijasporom u regionu i svetu;
 15. Osnažićemo Srpsku državu, jer je ona snaga naroda“

 

ORGANIZACIONO I KADROVSKO OBNAVLJANJE

 

          Kao integralni deo Socijalističke partije Srbije , sasvim je razumljivo da su ovi ciljevi( kako je u uvodnom delu rečeno) i na mikro planu, a to znači na opštinskom nivou i principi na čijim  se vrednostima oslanja svaki deo i svako poglavlje Programa Socijalističke partije Srbije u opštini Petrovac na Mlavi.

Sloboda, socijalna pravda, jednakost i solidarnost. To je suština demokratskog socijalizma koji je u interesu ogromne većine građana kao trajna vrednost i snažna potvrda rezultata koji su  izdržali probu vremena i sva iskušenja koja je pred Socijalističkom partijom postavila istorijska realnost.

Učešćem u vlasti na nivou Republike i Opštine Socijalistička partija je preko svojih kadrova pokazala da je jedna od najodgovornijih političkih snaga od čijih je kreacija i snage ideja, zavisio napredak čitave zemlje pa i opštine. SPS nije bila u prilici da sama odlučuje o sveukupnim društvenim kretanjima s obzirom da je vlast vršila u  koaliciji sa drugim strankama. U tom smislu  ne može da snosi odgovornost za teškoće koje još uvek opterećuju čitavu državu, pa i opštinu Petrovac na Mlavi.

           U  izbornim aktivnostima SPS je krenula još odlučnije u mobilizaciji svoga članstva, u njegovom obnavljanju i prilagođavanju novim uslovima rada i delovanja.        

          Posebna  pažnja će biti posvećena organizacionom jačanju mesnih organizacija od kojih najviše zavisi uspeh Socijalističke partije na izborima, ali i u svim drugim aktivnostima.

          Sastanci u mesnim organizacijama značajan su vid komunikacije i kontakta sa članstvom u ostvarivanju programa u mesnim zajednicama.

          Aktivisti i poverenici, članovi organa i izbornog štaba i u narednom periodu  zauzeće svoje značajno mesto i neizostavno mora da budu  prisutni  na svim skupovima koji se organizuju u naseljima, bilo da se radi o zborovima građana, sastanaka saveta mesnih zajednica, sastanaka mesnih organizacija SPS, na otvaranju pojedinih objekata, na sportskim i kulturnim manifestacijama i u drugim prilikama. Na ovim  skupovima  maksimalno treba afirmisati politiku Socijalističke partije Srbije, njene ideje i Program.  

 

          Odbornička grupa SPS i u narednom periodu će biti značajan oblik delovanja SPS-a u organima lokalne samouprave. Razmatranje materijala koji su pripremljeni za sednicu Skupštine opštine, zauzimanje stavova i jedinstveno delovanje su od presudne važnosti za donošenje odluka i sprovođenje politike koju kreira SPS,  imajući u vidu koaliciono delovanje sa ostalim partijama koje čine vlast u opštini. Kao i uvek SPS će biti spremna na saradnju i toleranciju, na uvažavanje mišljenja i stavova koalicionih partnera i na taj način doći do najboljih rešenja.

          Oblici delovanja  kao što su Forum žena i Savet socijalističke omladine kao sastavni deo Socijalističke partije u ovom  periodu su u velikoj meri doprineli afirmaciji ciljeva i politike Socijalističke partije i od njih se i u narednom periodu s pravom očekuje još više, s tim što sve aktivnosti treba da budu sinhronizovane zajedno sa sveukupnim aktivnostima Partije, koja će maksimalno uvažiti sve ideje koje dolaze od mladih i žena koji su umnogome podigli ugled Partiji u opštini. 

          I dalje će se ažurirati  baza podataka o članstvu koja  je veoma pouzdan pokazatelj potencijalnog broja glasova na izborima počev od mesnih zajednica do republičkih izbora. Za vreme izbornih aktivnosti u mesnim organizacijama pokazale su se i neke slabosti kod pojedinih mesnih organizacija u ovoj oblasti koje brzo treba otkloniti u narednom periodu.

          Tribine, savetovanja, seminari, promocije značajnih knjiga i slične stručne i edukativne manifestacije će takođe biti od velikog značaja za promovisanje politike za koju se zalaže SPS.

          Socijalistička partija će podržati sve pozitivne tekovine koje su proizvod ideja najširih slojeva stanovništva kao što su: referendum  kojim se građani izjašnjavaju i odlučuju o krupnim pitanjima i potrebama u sredinama gde žive i rade.

 Ovo posebno treba imati u vidu u onim sredinama gde Socijalistička partija nije na vlasti ili ne participira u savetima mesnih zajednica.

          Socijalisti će svesrdno podržavati sve društvene organizacije koje se u celini ili delimično bore za ciljeve koji su spojivi sa programskim opredeljenjima SPS-a.

       

 

IZBORNE AKTIVNOSTI NA SVIM NIVOIMA

 

          Realizacijom i ispunjavanjem predizbornih obećanja uz istovremeno stavljanje svih svojih potencijala u službi građana, SPS je na svim do sada organizovanim izborima u opštini dobila veliko poverenje građana.

          U skladu sa tim SPS će i dalje biti osnovni pokretač i nosilac naprednih, progresivnih i humanih akcija u borbi za napredak svakog dela opštine, svakog naselja, zaseoka i svakog pojedinca bez obzira na socijalnu, religioznu, nacionalnu, etničku i svaku drugu pripadnost. Time će Partija još više jačati i potvrditi svoju snagu u narodu koji je te osobine znao da ceni prilikom izlaska na biralište.

          U izbornoj kampanji, do sada je moto Socijalističke partije Srbije bila  politička kultura pristojno ponašanje, a naročito odmeren politički govor, i korektan odnos prema političkim suparnicima. Socijalistička partija će i ubuduće afirmisati svoj Program u kome će pored  političkih poruka i ciljeva, uvek voditi računa o moralnim načelima  svoje politike. To znači da kampanju  treba staviti i u službi javnog interesa zajednice, proceni skupa kojim se kandidat SPS-a obraća, tradiciji dotične sredine, pa i običajima, kao i o pravnim i moralnim principima i time će se njen ugled još više učvrstiti  u narodu.

          U izborima na svim nivoima u kojima učestvuje, Socijalistička partija treba uvek da  kandiduje sposobne, ugledne,stručne  kadrove sa profesionalnim i ličnim ugledom, koji su verni idejama svoje partije, aktivni i dosledni u njihovom ostvarivanju, lišeni materijalne i političke gramzivosti i koristoljublja, sujete i sebičnih motiva – ljudi koji lične interese neće stavljati iznad opštedruštvenih. Pobeda na izborima takvih kadrova je pobeda ne samo Socijalističke partije, već i pobeda naroda koga ona predstavlja.

 

 

AKTIVNOST U IZGRADNJI, INFRASTRUKTURI

I RAVNOMERAN RAZVOJ SVIH NASELJA U OPŠTINI

 

          U izveštaju o radu detaljno je analiziran razvoj grada i svih naselja u opštini od 2011 do 2014. godine.      

I u narednom periodu prioritet će imati putna mreža (održavanje postojećih, izgradnja novih, presvlačenje  i asfaltiranje i sl.).

Mađu značajnim ciljevima je elektro-mreža, nove trafo-stanice, zatim izgradnja novih mostova ili propusta, sanacija školskih objekata, domova kulture, verskih objekata, zdravstvenih ambulanti, održavanje sportskih terena proširenje internet mreže, uključivanje u digitalni prijem Radio i TV kanala. U gradu nastaviće se uređenja ulica, proširenje vodovoda, kanalizacije i sličnih potreba.

          Dugoročna strategija opštine je i dalja regulacija reke Mlave i posebno izgradnja projekta koji će zaštititi grad od čestih poplava koje nanose ogromne štete stanovništvu i ugrožavaju njegov razvoj,  presvlačenje regionalnih puteva i u perspektivi, priključak na buduću gasovodnu mrežu.

          Socijalistička partija Srbije u opštini će i ubuduće biti nosilac praktičnog ostvarivanja ovih planova  i biće odgovorna  za njihovu realizaciju.  SPS će posebno voditi računa o  ravnomernom  razvoju svih naselja bez obzira na ekonomsku snagu, broj stanovnika i udaljenost od centra opštine.

                                                                              

DELOVANJE  U  PREDUZEĆIMA

 

           Socijalisti će se prema svojim mogućnostima angažovati na zaštiti radnika od otpuštanja, često i bez ikakvog razloga, zalagaće se za ostvarivanje prava na penziono i socijalno osiguranje, za adekvatnu nadoknadu za  rad  preko propisanog radnog vremena koji najčešće nije adekvatno plaćen.

          Socijalistička partija će nastojati da se izbori za što veći broj radnih mesta radi zapošljavanja novih  radnika, posebno mladih ljudi koji su završili srednje ili visoke škole.

          Socijalisti će se zalagati  da radnici učestvuju  u procesu odlučivanja, a to znači učestvovanje u radu upravnih odbora preduzeća u kome ne treba da učestvuju samo predstavnici vlasnika,(po osnovu posedovanja) već i predstavnici zaposlenih (po osnovu rada).

          SPS će se odlučno zalagati da radnici ostvaruju pravo na bezbedne uslove rada i zdravu životnu sredinu, da ostvaruju pravo na starosnu i invalidsku penziju, na socijalno osiguranje i socijalnu pomoć u slučaju socijalne ugroženosti i na poštovanju normalnih i humanizovanih uslova rada za sve radnike podjednako.

 

POLJOPRIVREDA

 

             Ova grana privrede je jedna od najvažnijih u opštini Petrovac na Mlavi. Kako se aktivnosti u oblasti poljoprivrede najvećim delom odvijaju preko Agrarnog fonda, Socijalistička partija  u svom  Programu ističe   najznačajnije akcije i mere za naredni period.

          Teritorija opštine Petrovac na Mlavi zauzima područje sa izvanrednim i raznovrsnim prirodnim karakteristikama. U tome i reljef terana ima značajan uticaj koji se najčešće deli na tri dela:

          Ravničarski reon, sa nadmorskom visinom od 130 do 160 metara nadmorske visine i površinom od 9.900 ha, ili oko 15 % od ukupne površine;

          Brežuljkasti reon sa nadmorskom visinom od 160 do 300 m.n.m. koji zahvata površinu od 23.400 ha, ili 36 % od ukupne površine i

          Brdsko-planinski reon sa nadmorskom visinom od 160 do 300 m.n.m, koji zahvata površinu od 32.100 ha, ili 36 % od ukupne površine opštine.

          U poslednja dva reona će se u narednom periodu naročito forsirati voćarska proizvodnja koja u ovim delovima daje najbolje rezultate.

          U ovom trenutku od ukupno 655 km2, poljoprivredno zemljište zahvata 69 %, (ili 45217 ha), ali je iskorišćeno samo 27382 ha, ili 60,5 % od ukupnog poljoprivrednog zemljišta.

Procena je da se poljoprivredom kao osnovnom delatnošću bavi 57% stanovništva. U 2014. godini registrovano je 5910 poljoprivrednih gazdinstava.

          Od poljoprivrednih kultura dominiraju žitarice sa 16634 ha sa najvećim udelom pšenice   (5733 ha) i kukuruza 9410ha.

          Kako se vidi iz podataka, nije moguće forsirati samo jednu granu proizvodnje pa će i ubuduće biti zastupljene voćarstvo, gde su šljive najzastupljenije, zatim stočarstvo, živinarstvo, pčelarstvo i td.

Zemljoradničko zadrugarstvo je prošlo kroz najteži period do sada. Primetan je blagi oporavak koga svestrano podržava Socijalistička partija Srbije, posebno preko Agrarnog fonda. Sada su u funkciji zemljoradničke zadruge u Petrovcu, „Ranovčanka“ u Ranovcu, „7.Juli u Velikom Laolu, „Dragoševo u Oreškovici,  „Zajednica“ u Rašancu, „Žedne vode“ u Velikom Popovcu i „Tabanovčanka“ u Tabanovcu.

          Zahvaljujući podsticaju Agrarnog fonda egzistiraju i udruženja – „Voćara i vinogradara Petrovac na Mlavi, „Udruženje odgajivača goveda“ Udruženje pčelara „Mlava“, i udruženja žena „Zlatne ruke“ „Starčevljanke“, „Stamničanke“, „Kalina“ „Ljubičica“. Na čelu ovih udruženja, ili u njihovom sastavu dominira članstvo SPS-a, što će  ih podržati i u narednom periodu u svim njihovim akcijama, a podsticaće i formiranje novih.

          Socijalistička partija Srbije u opštini Petrovac na Mlavi u svom programu neizostavno će i u narednom periodu podržati i manifestacije kao što su: „Sajam poljoprivredne mehanizacije“, „Opštinska smotra krava i junica“, „Sabor poljoprivrednih rekordera opštine Petrovac na Mlavi“, „Bačijarski sastanak“ u Stamnici, „Prasićijada“ u Rašancu, „Dani mlavsko-homoljskih pčelara“ u Kamenovu, izložbe meda, cveća, zdrave hrane, edukaciju proizvođača kroz predavanja, seminare, kao i odlaske proizvođača na poljoprivrednim sajmovima u Srbiji.

          Kako se radi o periodu od četiri godine, a u sadašnjim uslovima ubrzanog tehnološkog razvoja Socijalistička partija Srbije u opštini Petrovac na Mlavi  se pored navedenog zalaže i za primenu strategije razvoja opštine u oblasti poljoprivrede u kojoj dominiraju stavke(od kojih su neke već naglašene): „proizvodnja organske hrane, podsticaj razvoja zadrugarstva, zajednički nastup na većim tržištima i prema većim kupcima,

izgradnja preradnih kapaciteta, povećanje proizvodnje sira, rakije i uzgoj pastrmke i formiranje novih ribnjaka, mogućnost rasta broja stoke i revitalizacija govedarske i ovčarske proizvodnje, poboljšanje rasnog sastava, forsiranje proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom, razvoj malih preradnih kapaciteta u oblasti voća, povrća, grožđa, kao i mleka i mesa, uvođenje sistema kvaliteta, razvoj seoskog turizma, eksploatacija termalnih voda, proizvodnja semenske robe, povećanje površina pod staklenicima i plastenicima“,  adekvatna protivgradna zaštita i drugo.

Iniciraće se beskompromisna  borba protiv genetski modifikovane proizvodnje, posebno u onom delu kada se radi o genetski potpuno izmenjenim proizvodima koji utiču na zdravlje stanovništva ili koji uništavaju druge prirodne useve, što može dugoročno dovesti do katastrofalnih posledica i gubitaka sopstvenog sortimenta i u kome će proizvodnja zavisiti od uvoza semena i zaštitnih sredstava.

          U svakom pogledu, poljoprivreda u Programu Socijalističke partije u narednom periodu, s obzirom na opisane resurse zauzima jedno od najznačajnijih mesta, kako iz gore opisanih razloga, tako i iz činjenice da se stanovništvo sela masovno osipa u inostranstvo, ili u gradove i sve je starije i u tom smislu ugroženi su svi strateški planovi jer je produktivnost iz bioloških razloga veoma ograničena. 

 

ZDRAVSTVO

  

            U tački 8. proglasa Glavnog odbora SPS Srbije pred Deveti kongres se nedvosmisleno kaže:,,SPS se zalaže da svi imaju pravo na zdravlje, lek i lečenje,,Dugoročno je poznat stav SPS-a da osnovna zdravstvena zaštita mora da bude besplatna, dok najviši oblici zdravstvenih usluga treba da budu, pod jednakim uslovima dostupni svim građanima.

         Zdravstvenu zaštitu u opštini Petrovac na Mlavi obezbeđuju Dom zdravlja i Opšta bolnica. U sastavu Doma zdravlja su i ambulante u naseljima.

          Socijalistička partija se zalaže da se sve postojeće zdravstvene  usluge u Petrovcu na Mlavi kao što su osnovne: (opšta praksa, medicina rada, hitna pomoć, laboratorijske usluge) i specijalističke: interno, hiruško, ginekološko, pneumoftiziološko, dečje, oftamološko, stomatološko i druga, zadrže i po mogućnosti prošire u cilju potpune zaštite građana od pojedinih bolesti koje sada ove ustanove nisu u stanju da pružaju.

          Izdvajanjem Doma zdravlja i Opšte bolnice iz Zdravstvenog centra, došlo se do novog sistema organizovanja zdravstvene zaštite. Kratak je period vremena da se daje potpuna ocena prednosti ovakve organizacije zdravstvene zaštite, ali je težnja na podizanje višeg nivoa usluge prisutna, tim pre što je u protekle

tri godine ulagano preko 20. miliona dinara u nove objekte, dijagnostičke aparate, u nabavci mamografa i u drugim značajnim segmentima koje su od velikog značaja za kvalitetan rad u ovoj oblasti. I u narednom periodu  jedan broj lekara će otići na specijalizaciji, a u ovom trenutku ih je 11. Zasigurno, na ovom planu, opština će adekvatno reagovati na sve hitne potrebe i građani mogu da budu sigurni da će imati dobru zdravstvenu zaštitu jer se na čelu ovih ustanova nalaze kadrovi SPS-a,a to je dodatna garancija.

                                               

OBRAZOVANJE

 

          Socijalistička partija će  se zalagati da područje opštine Petrovac na Mlavi i dalje, u potpunosti bude pokriveno mrežom osnovnih i srednjom školom.

          Program predškolskog obrazovanja  je organizovan  u gradu u dečjem vrtiću „Galeb“,  a u naseljima je prilagođen prema broju dece, a to znači za više naselja na jednom mestu. U isto vreme ulagaće se sredstva u nove kapacitete za predškolski uzrast.

          Opština će u obrazovanje na svim nivoima i u narednom periodu izdvojiti značajna sredstva za nabavku učila, opreme, knjiga, kompjutera, pokrivanje troškova grejanja za seoske škole,  za prevoz učenika, finansiraće  odlaske učenika na razna takmičenja, učestvovaće u plaćanju prevoza učenika u druge škole van teritorije Petrovca, pomagaće  u obezbeđivanju smeštaja za učenike u drugim gradovima, stipendiraće jedan broj učenika i studenata, a izdvajaće  sredstva i za druge potrebe u ovoj oblasti nastojeći da škole u potpunosti prate savremena kretanja u nastavnom procesu i prilagođavaju nastavu prema uputstvima Ministarstva prosvete.

        

TURIZAM

 

          Socijalistička partija će podržati akcije i aktivnosti u prikupljanju  i objavljivanju informacija o turističkoj ponudi na teritoriji opštine, organizaciju i  učešće u turističkim, sportskim, kulturnim, stručnim, naučnim i drugim manifestacijama i skupovima koji doprinose razvoju turizma u opštini, štampanju publikacija, audio i video materijala,  prezentaciju na internetu i sl.

          Široj javnosti predstaviće duhovne svetinje – crkve i manastire: Vitovnicu, Gornjak, crkve u Petrovcu, Bistrici, Oreškovici, Šetonju, Vezičevu, Kamenovu, Velikom Laolu, Velikom Popovcu, Burovcu, Krviji, Rašancu, Pankovu i drugim naseljima.

          Turistička organizacija će u saradnji sa Zavičajnim  muzejom predstavljati  arheološko nalazište Belovode koje se nalazi između Velikog Laola, Krvija i Tabanovca.

          Posebno će podsticati saradnju sa mesnim zajednicama u kojima će se ispitati, beležiti i promovisati svi mogući turistički potencijali u ovim mestima i njihovo predstavljanje u turističkoj ponudi.

          Socijalistička partija u ovoj oblasti polazi od stanovišta da opština Petrovac na Mlavi svojim bogatim, raznovrsnim i atraktivnim prirodnim turističkim potencijalima predstavlja interesantan mikroregion istočne Srbije čije vrednosti treba u turističkoj ponudi stalno naglašavati. Među prednostima su i klimatske specifičnosti, nadmorska visina, šarolik biljni pokrivač, bogato kulturno i istorijsko nasleđe,(pomenute crkve i manastiri). Pokazalo se, (a to bi i ubuduće trebalo još više afirmisati), da je ruralni turizam, snažan potencija, (Bistrica, Ždrelo sa banjom i termalnom vodom, Vitovnica, pa i druga naselja, samo je to potrebno podsticati i prikazati u svim prilikama.

          Turistička organizacija ima izuzetno stručne i sposobne kadrove, u tom smislu u narednom periodu treba organizovati edukativne skupove po naseljima u i opštini, otkriti i javnosti staviti na raspolaganje svaku turističku vrednost, svaku moguću ponudu i objasniti meštanima naselja i ekonomski značaj ove značajne grane privrede ovoga kraja.    

 

SOCIJALNA POLITIKA

            I HUMANITARNE AKCIJE

 

              Delovanje u sveri socijalne politike je jedan od osnovnih postulata moderne, humane, levo orijentisane partije. Učešće u akcijama sakupljanja humanitarne pomoći, zbrinjavanje socijalno ugroženih, usamljenih, starih i bespomoćnih, raseljenih i izbeglih lica, učešće u akcijama dobrovoljnog davalaštva krvi, delovanje u Crvenom krstu, Centru za socijalni rad i u ostalim humanitarnim organizacijama, su konkretne činjenice koje SPS izdvaja od ostalih  političkih partija. To su istovremeno i praktični materijalni dokazi programskog opredeljenja Socijalističke partije u borbi za ostvarivanje socijalne pravde i humanijeg društva, što je u skladu sa tačkom 6. Proglasa SPS-a pred objavljenog pred održavanjem Devetog kongresa SPS-a.

Lokalna samouprava će preko Crvenog krsta i dalje finansirati rad narodne kuhinje za socijalno najugroženija lica.

Pružiće se jednokratna pomoć za socijalna davanja i zbrinjavanje siromašnih i ugroženih lica i njihovo lečenje.

 Finansiraće se odlazak ugroženih učenika u rekreativne centre, pružiće im se pomoć u odlasku na lečenje, u nabavci lekova i sanitarnog materijala i sl.

Lokalna smouprava će maksimalno nastojati da ispoštuje svoju  Odluku o pravima iz socijalne zaštite građana u opštini Petrovac na Mlavi.

Značajnu ulogu u ovoj oblasti će i dalje imati Centar za socijalni rad za opštine Petrovac i Žagubica čija je delatnost utvrđena Zakonom o socijalnoj zaštiti, da se stara o socijalnoj sigurnosti građana i u oblasti ostvarivanja prava iz socijalne zaštite.

 

          KULTURA

 

           Cilj Socijalističke partije je da i u narednom periodu glavni nosioci kulturnih aktivnosti budu kadrovi Socijalističke partije. Kulturno-prosvetni centar, Narodna biblioteka i Zavičajni muzej će i dalje biti osnovni nosioci kulturnih aktivnosti u gradu

          Socijalistička partija će preko svog članstva nastojati da se ne samo sačuva, već i učešćem što većeg broja naselja i obogati jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija koju organizuje Kulturno-prosvetni centar, a to je „Takmičenje sela“.  u čijim je naseljima (Kamenovo i Zabrđe) Takmičenje sela i započelo davne 1961. godine pod nazivom „Susreti sela“.

          Zahvaljujući ovoj manifestaciji, sačuvana je neprocenjiva kulturna baština folklornog, muzičkog i etnološkog blaga.

          Podržaće rad Pozorišta „Bata Bulić“ koje se u potpunosti afirmisalo u Opštini, Okrugu pa  i u Republici a od 2010 godine i u inostranstvu.

Podržaće Pozorišni festival „Gulini dani“ u znak sećanja na Dragoljuba Milosavljevića Gulu, glumca Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu koji je već postao tradicionalan.

          Kulturno-prosvetni centar, Narodna biblioteka i Zavičajni muzej će i narednom periodu organizovati vrlo značajne kulturne manifestacije kao što su:

          - koncerti eminentnih muzičkih umetnika i pevača;

          - izložbe slika, skulptura i drugih umetničkih ostvarenja;

          - izdavačka delatnost zavičajnih pisaca;

          - promocija knjiga i književne večeri;

          - predavanja i tribine;

          - seminari iz raznih oblasti (koreografija, režija, gluma i sl.);

          - audio i video snimanja sa gotovo svih manifestacija za trajnu dokumentaciju;

          - smotre i manifestacije koje  organizuju u naselja u opštini;

          Nastaviće se saradnja sa dijasporom, tačnije sa ljudima iz Srbije koji žive i rade u Švajcarskoj, Austriji i drugim zemljama  gde deluju Srpska kulturno-umetnička društva.

          Posebno će podržati rad  Narodne biblioteke „Đura Jakšić“ koja prikuplja, obrađuje, čuva bibliotečku građu kojom raspolaže kao i informacije i podatke koji se odnose na ovu oblast. Sada ima i adekvatan prostor za rad.

          Zavičajni muzej će se pored bogatog kulturno-istorijskog nasleđa iz praistorije, antike, srednjeg veka, kao i raznovrsne etnografske građe materijalne i duhovne kulture i arheološka iskopavanja na lokalitetu Belovode kod Velikog Laola,  baviti i zaštitom pokretnih kulturnih dobara, njihovom stručnom obradom,

prezentacijom i publikovanjem muzejske građe, realizovanjem izložbi slika, skulptura, fotografija, crteža, numizmatike, geografskih karti i arheološke građe, kovina u bakru i metalu i sl.

                  

SPORT

 

          Sportske aktivnosti i uopšte sve takmičarske i rekreativne manifestacije fizičke kulture i u narednom periodu zauzeće značajno mesto delovanja SPS-a. Na sportskim terenima okuplja se veliki broj mladih ljudi, ali i pripadnika starijih generacija.

U opštini Petrovac na Mlavi dominira fudbal, ali su i ostale sportske grane došle do izražaja zahvaljujući Sportskom savezu i svakako kadrovima Socijalističke partije.

          Finansijsko praćenje sportskih takmičenja ostaje trajan zadatak sportskih asocijacija koje vode socijalisti a u prvom redu se misli na Sportski savez.

            Lokalna samouprava će i dalje ulagati u izgradnji sportskih terena na teritoriji opštine.

           Sportska hala,tereni za male sportove u naseljima i školama, teniski tereni i svi ostali sportski objekti će i nadalje biti centralna tačka razvoja sporta i sportskih zbivanja u Petrovcu na Mlavi.

        Memorijalna trka „Dragutin Tomašević“ čiji su pokrovitelji Olimpijski komitet Srbije i Skupština opštine Petrovac na Mlavi a organizator Sportski savez,  održavaće se i u narednom periodu.

          Socijalistička partija će podržati i pomagati i ostale sportske manifestacije, posebno one koje se organizuju preko Sportskog saveza kao što su

- Opštinsko takmičenje za osnovne škole u malom fudbalu;

- Opštinsko takmičenje osnovnih škola u rukometu za dečake,

- Takmičenje osnovnih škola u rukometu za devojčice;

- KROS RTS-a na kome je u proseku svake godine učestvuje po 600 učenika osnovnih i srednje škole ,,Mladost,, 

            -  Tradicionalni turnir u malom fudbalu; 

- Izbor najboljih sportista u prethodnoj godini i druge sportske manifestacije i takmičenja.

 

INFORMISANJE

 

          Informativni prostor opštine Petrovac na Mlavi će i u narednom periodu  pokrivati. „RTV „Mlava“, RTV „RUF“, „Radio Petrovac“   zatim regionalni mediji kao što su „SAT TV“ Požarevac, Radio Požarevac i dopisništvo RTS-a iz Požarevca, delimično i TV „Palma“ iz Jagodine koja je veoma gledana u ovom kraju.

          Kada je reč o pisanim medijima tu su: „Reč naroda“ iz Požarevca, „Nova reč“ iz Požarevca, „Okrug“ iz Požarevca, „Pomoravlje“ iz Smedereva i drugi mediji koji će se mu međuvremenu pojaviti.

          Opština Petrovac na Mlavi će svoje informacije objavljivati i na svom sajtu na internetu a od 2010. godine i Socijalistička partija Srbije u opštini Petrovac na Mlavi ima svoj sajt gde plasira svoje informacije sa kojima se članovi, simpatizeri i svi zainteresovani građani mogu upoznati  sa dokumentima kojima SPS raspolaže u svom delovanju.

SPS će organizovati i konferencije za štampu na kojima će takođe afirmisati svoju politiku i svoje aktivnosti koje bude organizovala. Svoj program i svoje delovanje Socijalistička partija Srbije će plasirati i preko svojih aktivista u kontaktima sa građanima, na zborovima, sastancima, manifestacijama i u drugim prilikama.

          Socijalistička partija će podržati pomenute medije u njihovom nastojanju da što bolje obave svoje zadatke u gotovo svim oblastima, a posebno u informativnom programu, zabavnom i kontakt programu, muzičkom, dokumentarnom, kao i na programu koji se emituje na jezicima nacionalnih manjina.

 

             EKOLOGIJA        

 

          Bezobziran odnos prema prirodi doveo je ljudsku civilizaciju u opasnost da bespovratno uništi svoju prirodnu okolinu, a samim tim i sebe.

          Postojeća tehnologija i postojeći način proizvodnje dovodi do brzog zagađivanja zemlje, vode i vazduha. Ubrzano propadaju šume, biljni i životinjski svet. Na hiljade vrsta biljaka i životinja nestaju svake godine na planeti. U toku su ogromne klimatske promene i prirodne katastrofe, poplave, zemljotresi, tornada i sl.

          Petrovac na Mlavi ima šta da ponudi ljudima koji ga posećuju. Ali Petrovac i okolina moraju da budu bolje uređeni.Česte poplave poništavaju sve napore koje se čine da grad bude lepši, uređeniji, čistiji i ekološki zdraviji. Ovom problemu se u narednom periodu mora posvetiti posebna pažlja.

U okviru očuvanja i unapređenja zelenila u funkciji zaštite životne sredine socijalisti treba preko svojih predstavnika energično da se suprotstave nekontrolisanoj seči šuma i trgovine šumskim blagom u kome ima mesta i za sudske organe jer se radi o veoma suptilnom kriminalu u kome učestvuju i one službe koje ovo blago treba da čuvaju. Uništavanje šumskog blaga je svakodnevna pojava i odvija se pred našim očima, a niko još ozbiljnije nije reagovao, što jednog dana može da  bude kasno.  

Primer ekološkog, samim tim i kulturnog ponašanja treba da daju članovi Socijalističke partije počev od socijalističke omladine do najstarijih. Stručnjaci zaduženi za ovu oblast, ali i svaki pojedinac koji svojim znanjem i ponašanjem to može, treba posebno da iskoriste značajne datume i akcije za propagiranje i edukaciju u ovoj oblasti kao što su: Dan planete Zemlje, Svetski dan zaštite životne sredine, festivali cveća i meda, akcije pošumljavanja i da se aktivno uključe u borbu protiv ambrozije i drugih alergena, uklanjanje divljih deponija, podrška akciji opštine u lociranju otpadnog materijala u kontejnere koji su raspoređeni po naseljima preko firme „Rosal“ i rešavanje problema koji se u toj akciji javljaju u pojedinačnim slučajevima, bez sudskih epiloga u obostranom interesu.

          Od značaja su i javni konkursi iz oblasti zaštite životne sredine, pa i akcije koje treba i finansijski stimulisati u cilju povremenog angažovanja nezaposlenih radnika.

         

           DELOVANJE U ORGANIMA UPRAVE

 

          Članovi Socijalističke parije Srbije moraju biti prepoznatljivi u kontaktu sa građanima u organima uprave. To su vrlo osetljiva mesta gde svaki vid arogancije ili odlaganja pružanja usluga, može da šteti i partiji i lokalnoj samoupravi. Potrebno je da se sva čekanja koja kod građana stvaraju neraspoloženje svedu na minimum. Pristojan odnos i poštovanje stranaka treba da bude sveto pravilo za članove SPS-a, što znači poštovanje određenih normi korektnog ponašanja u komunikaciji sa pripadnicima svih generacija koji se javljaju organima uprave da obave određene poslove, pribave dokumenta ili ostvaruju neka od zakonom zagarantovanih prava.

 

          OSTALE AKTIVNOSTI

 

          Pored naglašenih i posebno obrađenih oblasti Socijalistička partija Srbije u opštini Petrovac na Mlavi će podržati Lokalni akcioni plan za mlade i Lokalni akcioni plan zapošljavanja koji opština donosi na početku svake godine i u kome svoj udeo treba da imaju mladi socijalisti koji su završili visoke škole i koji su za ovu oblast neposredno zainteresovani.

          Socijalisti će se besprekorno boriti protiv svake vrste kriminala, korupcije i svega što šteti ugledu grada i naselja. Iz dosadašnje prakse se vidi da je to dugoročna i trajna borba ne samo organa koji su za to neposredno određeni, već i svakog građanina pojedinačno, a u ovoj akciji socijalisti moraju da prednjače.

          Socijalistička partija će se angažovati i na svim drugim pitanjima koje nisu posebno naglašene u ovim Programskim zadacima, ali će ih svakodnevni život i borba za sveukupni napredak svakako nametati.

 

ZAKLJUČAK

          Program Socijalističke partije Srbije u opštini Petrovac na Mlavi je ponuda svima koji će u njemu naći nešto od svojih ideja, razmišljanja i očekivanja. Otvoren je za svaki novi predlog ili ideju koja je prihvatljiva za najšire slojeve naroda i u skladu sa politikom SPS-a. Njegovo izvorno polazište je sadašnjost, a njegova realizacija je bliska budućnost.   

            U njegovoj realizaciji neće učestvovati samo socijalisti, već i svi oni kojima je opština Petrovac na Mlavi ili svoje naselje trajna postojbina za srećan i pristojan život, zasnovan na tekovinama i dostignućima savremene civilizacije  primeren čoveku kao najvećoj planetarnoj vrednosti.                      

 

OPŠTINSKA ORGANIZACIJA

S P S   PETROVAC  NA MLAVI

decembar 2014.