8. Opštinska izborna konferencija

PROGRAM RADA

OPŠTINSKE ORGANIZACIJE SPS PETROVAC NA MLAVI
-maj 2011.-decembar 2014.godine-

 

 

Ivica Dacici u Petrovcu na Mlavi

Ulazimo u drugu deceniju 21 veka koju karakterišu visoka naučno-tehnološka dostignuća savremene civilizacije, posebno u oblasti elektronike i telekomunikacija. U isto vreme smo suočeni sa problemima nasleđenim iz prethodne epohe ili nastalim istovremeno sa razvojem najmodernijih tehnologija do kojih je nauka došla u ovom trenutku. U skladu sa tim Socijalistička partija Srbije na svim nivoima sagledava pravce svoga delovanja u potpunom skladu sa opštim društvenim kretanjima, prilagođavajući svoj Program savremenim uslovima u kojima deluje.

Osmi kongres je usvojio Program delovanja Socijalističke partije u Srbiji i on je polazna osnova pokrajinskim, gradskim i opštinskim organizacijama da sačine svoj Program za naredni period.Uz sva prilagođavanja strukturalnim promenama i izmenjenim istorijskim uslovima u zemlji, a na osnovu sopstvenog praktičnog iskustva socijalisti opštine Petrovac na Mlavi će u svom Programu označiti one planove koji su realno ostvarivi, kako na opštinskom nivou, tako i na nivou mesnih zajednica. U tom smislu SPS će uključiti sve svoje potencijale u praktičniu realizaciju naznačenih ciljeva.

Uz sva prilagođavanja strukturalnim promenama i izmenjenim istorijskim uslovima u zemlji, a na osnovu sopstvenog praktičnog iskustva socijalisti opštine Petrovac na Mlavi će u svom Programu označiti one planove koji su realno ostvarivi, kako na opštinskom nivou, tako i na nivou mesnih zajednica. U tom smislu SPS će uključiti sve svoje potencijale u praktičniu realizaciju naznačenih ciljeva.

ORGANIZACIONO, KADROVSKO I POLITIČKO DELOVANjE SPS

U skladu sa strukturalnim i političkim promenama u Republici, Socijalistička partija Srbije je izvršila neophodne korekcije svog programa ne odstupajući od temeljnih principa kao što su: sloboda, socijalna pravda, jednakost i solidarnost. To je suština demokratskog socijalizma koji je u interesu ogromne većine građana kao trajna vrednost. To je snažna potvrda rezultata koji su izdržali probu vremena i sva iskušenja koja je pred Socijalističku partiju postavila istorijska realnost.

Demokratski socijalizam nije samo idealni projekat budućeg humanog društva, već su mnogi njegovi elementi stvarnost u najrazvijenijim društvima. Pri tom vrlo uticajnu ulogu u ovim društvima imaju socijalističke i socijal-demokratske partije, a među njima danas nema bitnih programskih razlika.

Ostvarivanje ambicioznih, ali i realno ostvarivih planova zahteva stalno jačanje i osvežavanje redova SPS-a. U svakom trenutku treba da budu mobilni i reaguju na društvene promene i postanu nosioci progresivnih ideja, korak ispred drugih partija, kojima je borba za vlast osnovni cilj postojanja.

Učešćem u vlasti na nivou Republike i Opštine Socijalistička partija je, preko svojih kadrova pokazala da je jedna od najodgovornijih političkih snaga. Od snage ideja zavisila je brzina primene dostignuća savremene civilizacije i ukupan napredak čitave zemlje i opštine. Razume se da SPS nije bila u prilici da sama odlučuje o sveukupnim društvenim kretanjima obzirom da se radi o širokoj koaliciji. Velikim delom je to zavisilo i od ispunjavanja uslova koje je pred Srbiju postavljala Evropska unija i čitav niz činilaca međunarodne zajednice. Svaka od ovih činjenica obavezuje Socijalističku partiju da u sve organizacione celine ulaže maksimalne napore i očuva infrastrukturu, da je obnavlja i formira tamo gde je nema.

U opštini Petrovac na Mlavi SPS ima najbolje organizovanu mrežu u odnosu na sve druge partije. U predkongresnim i izbornim aktivnostima SPS je krenula još odlučnije u mobilizaciju svoga članstva, u njegovo obnavljanje i prilagođavanje novim uslovima rada i delovanja.

Posebna pažnja će biti posvećena organizacionom jačanju mesnih organizacija od kojih najviše zavisi uspeh Socijalističke partije na izborima, ali i u svim drugim aktivnostima.

Sastanci u mesnim organizacijama značajan su vid komunikacije i kontakata sa članstvom pri ostvarivanju programa mesnih zajednica. Jedan broj mesnih organizacija je redovno održavao svoje sednice, dok se u manjem broju organizacija osetila stagnacija u radu što je zadatak budućem rukovodstvu da ovim organizacijama posveti veću pažnju.

Aktivisti i poverenici Socijalističke partije, članovi organa i Izbornog štaba i u narednom periodu treba da prisustvuju svim skupovima koji se organizuju u naseljima, bilo da se radi o zborovima građana, sastancima saveta mesnih zajednica, sastancima mesnih organizacija SPS, otvaranju pojedinih objekata, sportskim i kulturnim manifestacijama i drugim prilikama. Ove sastanke i skupove nenametljivo treba iskoristiti za afirmaciju politike Socijalističke partije Srbije, njenog Programa i ideja.

Odbornička grupa SPS će i u narednom periodu biti značajan oblik delovanja SPS-a u organima lokalne samouprave. Razmatranje materijala koji su pripremljeni za sednicu Skupštine opštine, zauzimanje stavova i jedinstveno delovanje su od presudne važnosti za donošenje odluka i sprovođenje politike koju kreira SPS. Ovo pitanje je veoma složeno kada se ima u vidu koaliciono delovanje sa ostalim partijama koje čine vlast u opštini. SPS će uvek biti spremna na saradnju i toleranciju, na uvažavanje mišljenja i stavova koalicionih partnera i na taj način doći do najboljih rešenja.

Oblici delovanja u koje spadaju saveti, komisije, forumi, politički aktivi, povereništva, radna tela, izborni štabovi i sl. u narednom periodu moraju da dođu do izražaja i budu u funkciji ostavarivanja programa SPS-a.

Ažuriraće se baza podataka o članstvu i na taj način će se dobiti pouzdan pokazatelj potencijala i snage Socijalističke partije Srbije za političko delovanje u predstojećim izborima.

Tribine, savetovanja, seminari, promocije značajnih knjiga i slične stručne i edukativne manifestacije će takođe biti od velikog značaja za promovisanje politike za koju se zalaže SPS.

Socijalistička partija će podržati sve pozitivne tekovine koje su proizvod ideja najširih slojeva stanovništva kao što su: referendum kojim se građani izjašnjavaju i odlučuju o krupnim pitanjima i potrebama u sredinama gde žive i rade. Od značaja je i institut narodne inicijative gde grupe građana imaju pravo pokretanja određenih društvenih pitanja. To podrazumeva postojanje legalnog postupka po kome odgovarajući organi (Savet Mesne zajednice ili Skupština opštine naprimer), imaju obavezu da reaguju na ovakvu inicijativu. Ovo posebno treba imati u vidu u onim sredinama gde Socijalistička partija nije na vlasti ili ne participira u savetima mesnih zajednica.

Socijalisti će svesrdno podržavati sve društvene organizacije koje se u celini ili delimično bore za ciljeve koji su spojivi sa programskim opredeljenjima SPS-a.

U što kraćem roku Socijalistička partija će konstituisati Forum žena koji će biti poseban oblik organizovanja i delovanja unutar SPS-a i koji će raditi na afirmaciji društvenog položaja žena, zaštite prava žena, porodice i rodne ravnopravnosti.

Socijalisti su po prirodi svojih osnovnih opredeljenja okrenuti budućnosti. Budućnost pripada omladini. SPS može imati budućnost samo ukoliko shvati sadašnji položaj omladine i bude u stanju da joj ponudi perspektivu boljeg, humanijeg i bogatijeg života.

SPS će izabrati novi Savet socijalističke omladine sa zadatkom da promoviše Program i politiku Socijalističke partije kod mlade generacije uz istovremeno sprovođenje sopstvenih akcija u skladu sa Statutom i time će biti zaokruženi kompletni izbori u Socijalističkoj partiji.

IZBORNE AKTIVNOSTI

Kvalitetnim Programom, njegovom realizacijom i ispunjavanjem predizbornih obećanja uz istovremeno stavljanje svih potencijala u službu građana, SPS je na svim do sada organizovanim izborima u opštini dobila veliko poverenje građana.

U skladu sa tim SPS će i dalje biti osnovni pokretač i nosilac naprednih, progresivnih i humaniih akcija u borbi za napredak svakog dela opštine, svake porodice i svakog pojedinca bez obzira na socijalnu, religioznu, nacionalnu, etničku i svaku drugu pripadnost. Time će Partija još više jačati i potvrđivati svoju snagu u narodu koji će te osobine znati da ceni prilikom izlaska na biralište.

U izbornoj kampanji, moto Socijalističke partije Srbije treba da bude politička kultura. Političko ponašanje, a naročito politički govor, način donošenja odluka i odnos prema političkim suparnicima. Pored političkih treba da ima i svoja kulturna i etička merila.

To znači da kampanju treba pored ostalog staviti i u službu javnog interesa zajednice i voditi računa o kulturnoj tradiciji, dobrom ukusu, dobrim običajima, o pravnim i moralnim principima. Time će se učvrstiti ugled Socijalističke partije u narodu. Demokratsku političku kulturu SPS-a naročito treba da odlikuje duh tolerantnosti prema tuđim idejama i drugim političkim strankama.

U izborima na svim nivoima u kojima učestvuje Socijalistička partija (sama ili u koaliciji) podrazumeva se da na istaknutim mestima budu kandidovani sposobni, ugledni i odlučni kadrovi sa profesionalnim i ličnim ugledom. Uvereni u ideje svoje partije, aktivni i dosledni u njihovom ostvarivanju, lišeni materijalne i političke gramzivosti i koristoljublja, sujete i sebičnih motiva, ljudi koji lične interese neće stavljati iznad opštedruštvenih. To znači da moraju biti otvoreni svi kanali komunikacija između članstva i rukovodstva, i između rukovodstva različitih nivoa – od mesnih organizacija do Glavnog odbora. Donošenje odluka i izbor kadrova mora teći od baze do vrha, s tim što se na taj nači ne dovodi u pitanje mišljenje vođstva partije koji uživa autoritet u članstvu zasnovan na sposobnostima, znanju, mudrosti, dalekovidosti i organizatorskom talentu.

Redovni parlamentarni i lokalni izbori koji će biti održani 2012. godine, pružiće odgovor svim partijama kako su radile u protekle četiri godine i sa kojim programom izlaze pred birače za naredni mandatni period.Ovaj ispit moraće da polaže i Socijalistička partija Srbije.

IZGRADNjA, INFRASTRUKTURA I RAVNOMERAN RAZVOJ NASELjA

Početkom 2011. godine, gotovo sva naselja u opštini Petrovac na Mlavi naznačila su svoje razvojne ciljeve. U mestima gde SPS nije na vlasti to su učinili mesni odbori. Kada se svi ovi planovi spoje u jednu celinu dobija se sinteza strateškog razvoja opštine u narednom periodu na celokupnom njenom prostoru.

Gotovo u svim naseljima, prioritet je putna mreža (održavanje postojećih, izgradnja novih, presvlačenje i asfaltiranje i sl.). Među ostalim ciljevima je elektro-mreža, nove trafo-stanice, izgradnja novih mostova ili propusta, sanacija školskih objekata, domova kulture, verskih objekata, zdravstvenih ambulanti, održavanje sportskih terena i izgradnja novih, telefonska i internet mreža i drugo. U gradu se naglašava nastavak uređenja ulica, proširenje vodovoda, kanalizacije i sličnih potreba.

Dugoročna strategija opštine je i dalja regulacija reke Mlave, završetak presvlačenja regionalnih puteva i mogući priključak na buduću gasovodnu mrežu.

Socijalistička partija Srbije u opštini je u najmanje dve trećine nosilac praktičnog ostvarivanja ovih planova i samim tim snosi i najveću odgovornost za njihovu realizaciju. U njihovom izvršenju SPS će se dosledno zalagati za ravnomeran razvoj svih naselja bez obzira na ekonomsku snagu, broj stanovnika i udaljenost od centra opštine.

DELOVANjE SPS U PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA

Delovanje u preduzećima i ustanovama je jedino moguće ostvariti preko svog članstva individualno obzirom da zakon zabranjuje ovakav vid političkog organizovanja. Kako sindikat ne ostvaruje svoju funkciju kakva je očekivana, socijalisti će se prema svojim mogućnostima angažovati na zaštiti radnika od bezrazložnog otpuštanja, na ostavarivanju prava penzionog i socijalnog osiguranja, onemogućivanju prekovremenog rada radnika koji najčešće nije adekvatno plaćen.

Socijalistička partija će nastojati da se izbori za što veći broj radnih mesta radi zapošljavanja novih radnika, posebno mladih ljudi koji su završili srednje ili visoke škole.

SPS se uvek zalagala da se u potpunosti ostvari pravo na rad i slobodu rada za svakog čoveka. Ostvarivanje ovog prava obezbeđuje ne samo materijalnu sigurnost radnika, već i njegovo ostvarenje kao slobodnog i stvaralačkog bića. Socijalisti stoga teže politici pune zaposlenosti, a u slučaju neostvarivanja prava na rad, prava na materijalno obezbeđenje.

Sledeće pravo za koje se socijalisti zalažu je pravo radnika na učešće u procesu odlučivanja, a to znači učestvovanje u radu upravnih odbora preduzeća u kojima ne treba da učestvuju samo predstavnici vlasnika,(po osnovu posedovanja) već i predstavnici zaposlenih (po osnovu rada).

SPS će se odlučno zalagati da radnici ostvaruju pravo na bezbedne uslove rada i zdravu životnu sredinu, pravo na štrajk, pravo na starosnu i invalidsku penziju, na socijalno osiguranje i socijalnu pomoć u slučaju socijalne ugroženosti.

Socijalistička partija će se uvek boriti protiv masovnog otpuštanja radnika i svake politike koja bi povećavala socijalnu nesigurnost i izazvala socijalne sukobe. Ako se negde i javlja problem viškova zaposlenih SPS se zalaže za nove razvojne programe, jačanje uslužnog sektora, skraćenje radnog vremena, ograničenje prekovremenog rada, veće angažovanje radne snage u poljoprivredi, podsticaj malih privatnih preduzeća, organizovanje javnih radova i sl.

Prava i potrebe, zaposleni treba da ostvaruju preko svojih interesnih organizacija kao što su sindikati (koji treba da budu jedinstveni i vanstranački) i sklapanjem takvih kolektivnih ugovora koji će se zasnivati na poštovanju normalnih i humanizovanih uslova rada za sve radnike podjednako.

POLjOPRIVREDA

Poljoprivreda je jedna od najznačajnijih grana privrede na području opštine Petrovac. Imajući to u vidu opština Petrovac na Mlavi je 2005. godine formirala Agrarni fond sa ciljem stvaranja uslova za podsticanje, očuvanje i unapređenje razvoja poljoprivrede na području opštine Petrovac. Na čelu Agrarnog fonda nalaze se i kadrovi Socijalističke partije.

Kako se aktivnosti u oblasti poljoprivrede najvećim delom odvijaju preko Agrarnog fonda, Socijalistička partija u svom Programu ističe najznačajnije akcije i mere za naredni period.

Preko Agrarnog fonda i dalje će se kreditirati prolećna i jesenja setva.

Započeće dugoročno kreditiranje poljoprivrednih proizvođača u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i "Prokredit" bankom.

Organizovaće se vrlo značajne akcije i manifestacije kao što su "Sabor bačijara" u Stamnici, "Sabor rekordera", učešće na sajmovima, smotre poljoprivredne mehanizacije i drugih dostignuća. Time će se kroz javno prikazivanje rezultata odati i priznanje poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima poljoprivrednika, zemljoradničkim zadrugama i drugim asocijacijama u poljoprivredi.

Iniciraće se beskompromisna borba protiv genetski modifikovane proizvodnje, posebno kada se radi o genetski potpuno izmenjenim proizvodima koji utiču na zdravlje stanovništva. Takva proizvodnja uništava druge prirodne useve, što može dugoročno dovesti do katastrofalnih posledica i gubitaka sopstvenog sortimenta čime će proizvodnja zavisiti od uvoza semena i zaštitnih sredstava.

PRIVREDA

Privreda je u opštini Petrovac na Mlavi u značajnoj meri promenila svoju strukturu koja je do devedesetih godina, bila oslonjena na društvena preduzeća srednje veličine koja su se bavila proizvodnjom i preradom.

U sadašnjem vremenu u privredi je došlo do značajnog razvoja u okviru uslužnih delatnosti, trgovine, a u okviru proizvodnje i prerade postoje značajni kapaciteti raspoređeni u preduzećima koje se bave proizvodnjom građevinske stolarije, kao i pogonima prehrambene industrije u oblasti prerade mesa i mleka.

Potencijale privrednog razvoja sagledavamo upravo u malim proizvodno prerađivačkim kapacitetima koji su daleko operatviniji i lakše se mogu prilagođavati čestim promenama na tržištu u pogledu ponude i tražnje, a pogotovo bi trebalo razvijati upravo preradu i finalizovanje proizvoda prehrambene industrije s obzirom na potencijale sirovinske baze.

Lokalna samouprava u okviru svoje nadležnosti čini i činiće napore kako bi privukla potencijalno zainteresovane investitore, u okviru navedenog usvojen je Generalni Plan a u toku je izrada Prostornog Plana opštine, navedeni dokumenti čine strateške dokumente bez čijeg usvajanja se nemože govoriti o jednom sistematskom pristupu razvoju svih domena društvenog pa i privrednog života naše opštine.

ZDRAVSTVO

Zdravlje je vrhunska vrednost u životu svakog građanina i mora da bude prioritetan društveni cilj. Dugoročno je poznat stav SPS-a da osnovna zdravstvena zaštita mora da bude besplatna, dok najviši oblici zdravstvenih usluga treba da budu, pod jednakim uslovima dostupni svim građanima.

Socijalistička partija smatra da je zdravstvena zaštita na području opštine Petrovac na Mlavi dobro organizovana uz sve slabosti i mane koje ovu oblast prate i na republičkom nivou. Zdravstvenu zaštitu obezbeđuju Dom zdravlja i Opšta bolnica. U sastavu Doma zdravlja su i ambulante u naseljima.

Socijalistička partija se zalaže da se sve postojeće zdravstvene usluge u Petrovcu na Mlavi kao što su osnovne: (opšta praksa, medicina rada, hitna pomoć, laboratorijske usluge) i specijalističke: interno, hiruško, ginekološko, pneumoftiziološko, dečje, oftamološko, stomatološko i druga, zadrže i po mogućnosti prošire u cilju potpune zaštite građana. Izdvajanjem Doma zdravlja i Opšte bolnice iz Zdravstvenog centra, došlo se do novog sistema oranizovanja zdravstvene zaštite na području opštine i u tom smislu opština će imati veće obaveze u ovoj oblasti, ali će im sigurno na adekvatan način odgovoriti.

OBRAZOVANjE

SPS će se zalagati da područje opštine Petrovac na Mlavi i dalje, u potpunosti bude pokriveno mrežom osnovnih i srednjom školom.

Program predškolskog obrazovanja koji je organizovan u gradu, i u gotovo svim naseljima biće proširen i prilagođen broju dece u pojedinim naseljima, ili će se organizovati za više naselja na jednom mestu. U isto vreme ulagaće se sredstva u nove kapacitete za predškolski uzrast.

Opština će u obrazovanje na svim nivoima izdvojiti značajna sredsdtva za nabavku učila, opreme, knjiga, računara, pokrivanje troškova grejanja seoskih škola. Izdvojiće znatna sredstva za prevoz učenika, finansiraće odlaske učenika na razna takmičenja, učestvovati u plaćanju prevoza učenika u druge škole van teritorije Petrovca, pomagaće u obezbeđivanju smeštaja za učenike u drugim gradovima. Stipendiraće jedan broj učenika i studenata, a izdvajaće sredstva i za druge potrebe u ovoj oblasti nastojeći da škole u potpunosti prate savremena kretanja nastavnog procesa i prilagođavaju nastavu uputstvima Ministarstva prosvete.Radićemo na stvaranju svih pretpostavki za otvaranje niže muzičke škole.

To znači da obrazovanje mlade generacije ostaje trajna obaveza lokalne samouprave bez obzira koja je partija na vlasti, a za Socijalističku partiju to je jedan od važnih prioriteta, jer obezbeđivanje budućnosti za mladu generaciju nema alternativu.

Socijalistička partija će podržati prosvetno-obrazovne aktivnosti "Narodnog univerziteta" koji je u sastavu Kulturno-prosvetnog centra.

TURIZAM

Radi unapređenja i promocije turizma opštine Petrovac na Mlavi, izgradnje turističke infrastrukture i uređenja prostora, koordiniranja aktivnosti i saradnje između privrednih i drugih subjekata u turizmu, obezbeđivanje informativno-propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrednosti, Opština je decembra 2005, godine formirala Turističku organizaciju.

Socijalistička partija će podržati aktivnosti prikupljanja i objavljivanja informacija o turističkoj ponudi na teritoriji opštine, organizaciju i učešće u turističkim, sportskim, kulturnim, stručnim, naučnim i drugim manifestacijama i skupovima koji doprinose razvoju turizma u opštini i turističke propagande.

Široj javnosti predstaviće duhovne svetinje, crkve i manastire: Vitovnicu, Gornjak, crkve u Petrovcu, Bistrici, Oreškovici, Šetonju, Vezičevu, Kamenovu, Velikom Laolu, Velikom Popovcu, Burovcu, Krviji, Rašancu, Pankovu, Ćovdinu i drugim naseljima.

Turistička organizacija će u saradnji sa Zavičajnim muzejom predstavljati arheološko nalazište "Belovode" koje se nalazi između Velikog Laola, Krvija i Tabanovca, a koje između ostalog dokazuje da je prerada metala – bakra, ovde postojala pre pet hiljada godina.

Posebno će podsticati saradnju sa mesnim zajednicama u kojima će se ispitati, zabeležiti i promovisati svi turistički potencijali ovih mesta i njihovo predstavljanje u turističkoj ponudi.

Politika Socijalističke partije Srbije i njeni kadrovi imaće značajan uticaj u daljem razvoju turizma-obogaćivanju turističke ponude našeg kraja.

SOCIJALNA POLITIKA I HUMANITARNE AKCIJE

Delovanje u sferi socijalne politike je jedan od osnovnih postulata moderne, humane, levo orijentisane partije. Učešće u akcijama sakupljanja humanitarne pomoći, zbrinjavanja socijalno ugroženih, usamljenih, starih i bespomoćnih, raseljenih i izbeglih lica, učešće u akcijama dobrovoljnog davalaštva krvi, delovanje u Crvenom krstu, Centru za socijalni rad i u ostalim humanitarnim organizacijama, su konkretne činjenice koje SPS svrstavaju u sam vrh najhumanijih političkih partija. To je i materijalni dokaz programskog opredeljenja Socijalističke partije u borbi za ostvarivanje socijalne pravde i humanijeg društva.

Lokalna samouprava će preko Crvenog krsta i dalje finansirati oko 50 obroka u okviru narodne kuhinje za socijalno najugroženija lica.

Pruža se jednokratna pomoć za socijalna davanja i zbrinjavanje siromašnih i ugroženih lica i njihovo lečenje.

Finansiraće se odlazak ugroženih učenika u rekreativne centre, pružiće im se pomoć u odlasku na lečenje, u nabavci lekova, sanitarnog materijala i sl.

Lokalna smouprava će maksimalno nastojati da ispoštuje svoju Odluku o pravima iz socijalne zaštite građana u opštini Petrovac na Mlavi, kojom se podrazumevaju: prava na jednokratnu pomoć, pravo na opremu korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite i drugu porodicu, pravo na naknadu troškova sahrane, pravo na stambeno zbrinjavanje i socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, pravo na pomoć u kući, pravo na pomoć za školovanje, pravo na smeštaj u prihvatilište ili prihvatnu stanicu, pravo na urgentni porodični smeštaj, pravo na privremeni smeštaj žrtava porodičnog nasilja i druga prava, usluge i socijalnog rada.

Značajnu ulogu u ovoj oblasti će i dalje imati Centar za socijalni rad opštine Petrovac i Žagubica čija je delatnost utvrđena Zakonom o socijalnoj zaštiti, da se stara o socijalnoj sigurnosti građana i u oblasti ostvarivanja prava iz socijalne zaštite.

Solidarnost i spremnost na podršku i saradnju sa svima koji se zalažu za opšte dobro je za Socijalističku partiju ideja vodilja, što u širem smislu pretpostavlja spremnost da se pomogne slabima, nejakima, starima i bolesnima, koji nemaju ni sredstva ni snage da reše svoje probleme ili nisu u stanju da se odbrane od nasilja.

KULTURA

Cilj Socijalističke partije Srbije je da i u narednom periodu naša opština ima široku i bogatu lepezu kulturnih sadržaja kako u gradu tako i u našim selima. Kulturno-prosvetni centar je organizator mnogih sadržaja, ali takođe i narodna biblioteka "Đura Jakšić" kao i Zavičajni muzej u čijem radu značajan doprinos daju kadrovi SPS-a.

Socijalistička partija će preko svog članstva nastojati da se ne samo održi, već i učešćem što većeg broja naselja obogati jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija koju organizuje Kulturno-prosvetni centar, a to je "Takmičenje sela". U naseljima Kamenovo i Zabrđe Takmičenje sela je i započeto davne 1961. godine pod nazivom "Susreti sela".

Zahvaljujući ovoj manifestaciji, sačuvana je neprocenljiva kulturna baština folklornog, muzičkog i etnološkog blaga.

Podržaće rad Pozorišta "Bata Bulić" koje se u potpunosti afirmisalo u Opštini, Okrugu pa i u Republici a od 2010 godine i u inostranstvu.

Festival "Gulini dani" u znak sećanja na Dragoljuba Milosavljevića Gulu, glumca Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu će nadalje postati tradicija.

Nastaviće sa radom Dečja scena i škola glume za najmlađe koja već nekoliko godina radi u Petrovcu.

Kulturno-prosvetni centar, Narodna biblioteka i Zavičajni muzej će i narednom periodu organizovati vrlo značajne kulturne manifestacije kao što su:

                              - koncerti eminentnih muzičkih umetnika i pevača;
                              - izložbe slika, skulptura i drugih umetničkih ostvarenja;
                              - izdavačka delatnost zavičajnih pisaca;
                              - promocija knjiga i književne večeri;
                              - predavanja i tribine;
                              - seminari iz različitih oblasti (koreografija, režija, gluma i sl.);
                              - audio i video snimanja manifestacija za trajnu dokumentaciju;
                              - smotre i manifestacije kao što su: smotra recitatora, "Ćirilica – slovo srpskog lica", koju organizuje društvo "Žubor Mlave" i Crkvena opština u Bistrici,
"Ćirilica – ogledalo srpske duše" koju organizuju Mesna zajednica i Crkvena opština u Velikom Popovcu, Put u Gornjak – pesnička manifestacija, "Zvuci frule – etno-muzički program, "Ranovački susreti", Starčevačko poselo", "Mandalina u Trnovču", "Dečje likovno stvaralaštvo "DELIS" "Petrovačko kulturno leto" "Ivandanski sabor u Bošnjaku", "Sabor bačijara" u Stamnici i druge.

Nastaviće se saradnja sa dijasporom, tačnije sa ljudima iz Srbije koji žive i rade u Švajcarskoj, Austriji i drugim zemljama gde deluju Srpska kulturno-umetnička društva.

Svojim izuzetnim radom, veliki doprinos kulturi opštine Petrovac na Mlavi daje i Narodna biblioteka "Đura Jakšić" koja prikuplja, obrađuje, čuva bibliotečku građu kojom raspolaže kao i informacije i podatke koji se odnose na ovu oblast.

U narednom periodu Opština će završiti novu zgradu Narodne biblioteke u Petrovcu.s

Neće izostati ni finansijska ulaganja u objekte na teritoriji opštine kao što su domovi kulture ili organizacija kulturnih manifestacija.

Zavičajni muzej će se pored čuvanja bogatog kulturno-istorijskog nasleđa iz praistorije, antike, srednjeg veka, kao i raznovrsne etnografske građe materijalne i duhovne kulture, baviti i arheološkim iskopavanjima na lokalitetu Belovode kod Velikog Laola, baviti i zaštitom pokretnih kulturnih dobara, njihovom stručnom obradom, prezentacijom i publikovanjem muzejske građe. Realizovaće izložbe slika, skulptura, fotografija, crteža, numizmatike, geografskih karata i arheološke građe, kovina u bakru i sl.

SPORT

Sportske aktivnosti i uopšte sve takmičarske i rekreativne manifestacije fizičke kulture i u narednom periodu zauzeće značajno mesto delovanja SPS-a. Na sportskim terenima okuplja se veliki broj mladih ljudi, ali i pripadnika starijih generacija. U opštini Petrovac na Mlavi dominira fudbal, ali su i ostale sportske grane došle do izražaja zahvaljujući Sportskom savezu i svakako kadrovima Socijalističke partije.

Većina naselja ima fudbalske klubove, neka i po dva kluba. Na čelu ovih klubova nalaze se pripadnici svih stranaka, ali u znatnom broju i članovi SPS-a ili simpatizeri, što je od značaja za partiju, jer mladi ljudi veoma dobro prepoznaju ko se o njima najviše brine.

Lokalna samouprava će i dalje ulagati u izgradnju sportskih terena na teritoriji opštine.

Najveći investiconi poduhvat u opštini Petrovac na Mlavi je Sportska hala koja je svečano puštena u rad 4.juna 2009. Ona će nadalje postati centralna tačka razvoja sporta i sportskih zbivanja u Petrovcu.

Teniski tereni sa šljakom izgrađeni 2010 godine, umnogome će doprineti razvoju teniskog sporta u opštini.

Socijalistička partija će podržati i pomagati i ostale sportske manifestacije, posebno one koje se organizuju preko Sportskog saveza kao što su:

                              - Opštinsko takmičenje osnovnih škola u malom fudbalu;
                              - Opštinsko takmičenje osnovnih škola u rukometu za dečake,
                              - Takmičenje osnovnih škola u rukometu za devojčice;

- Kros RTS-a na kome je u proseku svake godine učestvuje po 600 učenika osnovnih i srednje škole ,,Mladost,, - Tradicionalni turnir u malom fudbalu;
                              - "Ulični fudbal" za najmlađe;
                              - Ženske fudbalske turnire;
                              - Izbor najboljih sportista u prethodnoj godini i druge sportske manifestacije i takmičenja.

INFORMISANjE

Živimo u vremenu informatike i ogromne moći sredstava javne komunikacije. Podesnom selekcijom, suptilnom prezentacijom i tumačenjem informacija po volji pojedinaca ili grupa u skladu sa njihovim interesima oblikuje se svest miliona građana.

Socijalističkoj partiji Srbije nije potrebno lažno i ideološko informisanje. Celokupna delatnost Partije u Srbiji, Opštini i mesnim zajednicama može biti uspešna, upravo ako se zasniva na istini, i zato se SPS zalaže za objektivnost informisanja i dostupnost informacija svim građanima.

Informativni prostor opštine Petrovac na Mlavi će i u narednom periodu pokrivati. "RTV "Mlava", RTV "RUF", "Radio Petrovac" i "KAN radio", zatim regionalni mediji kao što su "SAT TV" Požarevac, Radio Požarevac i dopisništvo RTS-a iz Požarevca, delimično i TV "Palma" iz Jagodine koja je veoma gledana u ovom kraju.

Kada je reč o pisanim medijima tu su: "Reč naroda" iz Požarevca, "Nova reč" iz Požarevca, "Okrug" iz Požarevca, "Pomoravlje" iz Smedereva, "Naš glas" iz Smedereva i jedini lokalni list u Petrovcu "Mlavski eho".

Opština Petrovac na Mlavi će svoje informacije objavljivati i na svom sajtu, a od 2010. godine i Socijalisička partija Srbije u opštini Petrovac na Mlavi ima svoj sajt gde plasira svoje informacije sa kojima se članovi, simpatizeri i svi zainteresovani građani mogu upoznati sa našim delovanjem i aktivnostima.

Socijalistička partija i nadalje očekuje korektno izveštavanje pomenutih medija o radu lokalne samouprave i o aktivnostima Socijalističke partije Srbije.

SPS će organizovati i konferencije za štampu na kojima će takođe afirmisati svoju politiku i svoje aktivnosti koje bude organizovala. Svoj program i svoje delovanje Socijalistička partija Srbije će plasirati i preko svojih aktivista u kontaktima sa građanima, na zborovima, sastancima, manifestacijama i u drugim prilikama.

Socijalistička partija će podržati pomenute medije u njihovom nastojanju da što bolje obave svoje zadatke u gotovo svim oblastima, a posebno u informativnom programu, zabavnom i kontakt programu, muzičkom, dokumentarnom, kao i na programu koji se emituje na jezicima nacionalnih manjina.

Verujemo da će i u ovim poslovima prednjačiti kadrovi Socijalističke partije Srbije.

EKOLOGIJA

Bezobziran odnos prema prirodi doveo je ljudsku civilizaciju u opasnost da bespovratno uništi svoju prirodnu okolinu, a samim tim i sebe. U ovu opasnu situaciju čovečanstvo je dospelo zbog težnje, karakteristične za čitavu modernu epohu, da bez ikakvih obzira i preko svake mere povećava svoje materijalno bogatstvo. Besprimerna agresija na prirodu nalazi se u motivu uvećanja profita, proizvodnje i potrošnje i čime se od prirode uzima se sve što se može.

Postojeća tehnologija i postojeći način proizvodnje dovodi do brzog zagađivanja zemlje, vode i vazduha. Ubrzano propadaju šume, biljni i životinjski svet. Na hiljade vrsta biljaka i životinja nestaje svake godine na planeti. Događaju se klimatske promene i prirodne katastrofe, poplave, zemljotresi, tornada i sl.

Petrovac na Mlavi ima šta da ponudi ljudima koji ga posećuju. Ali Petrovac i okolina moraju biti bolje uređeni.Osnovno polazište je ekološka edukacija svakog pojedinca u cilju izgradnje što bolje kulture ponašanja na svakom koraku i na bilo kom mestu. Potrebno je mnogo akcija ili javnih radova, da bi ova sredina dobila drugačiji izgled.

Vrlo je važno očistiti sve deponije pored puteva, urediti izletišta i parkove, očistiti plastičnu ambalažu iz reka, potoka i sa izletišta i razmišljati o mogućnostima reciklaže na ovom ili negde na širem prostoru.

Socijalisti treba preko svojih predstavnika energično da se suprotstave nekontrolisanoj seči šuma i trgovini šumskim blagom u kome ima mesta i za sudske organe jer se radi o veoma suptilnom kriminalu u kome učestvuju i one službe koje ovo blago treba da čuvaju. Uništavanje šumskog blaga je svakodnevna pojava i odvija se pred našim očima, a niko još ozbiljnije nije reagovao, za šta jednog dana može da bude kasno.

U oblasti ekologije, u proteklom periodu, učinjen je znatan napredak, ali još uvek nedovoljan da bi zadovoljio osnovne standarde koji važe u razvijenim evropskim zemljama. Edukacija stanovništva mora početi od predškolskih ustanova pa do najstarije populacije stanovništva. Time će se budućim, ali i sadašnjim generacijama obezbediti zdrava i ekološki čista životna sredina.

Primer ekološkog, samim tim i kulturnog ponašanja treba da daju članovi Socijalističke partije, počev od socijalističke omladine do najstarijih, a to znači da ekološka politika mora da bude zajednička odgovornost države, preduzeća, obrazovnih i naučnih ustanova, lokalne samouprave i svih građana u svakodnevnom životu.

RAD U ORGANIMA UPRAVE

Članovi Socijalističke parije Srbije moraju biti prepoznatljivi u kontaktu sa građanima u organima uprave. To su vrlo osetljiva mesta gde svaki vid arogancije ili odlaganja može da šteti i partiji i lokalnoj samoupravi. Potrebno je da se sva čekanja koja kod građana stvaraju neraspoloženje svedu na minimum. Pristojan odnos i poštovanje stranaka treba da bude sveto pravilo za članove SPS-a, što znači poštovanje određenih normi korektnog ponašanja u komunikaciji sa pripadnicima svih generacija koji se javljaju organima uprave da obave određene poslove, pribave dokumenta ili ostvare neka od zakonom zagarantovanih prava.

OBNAVLjANjE STANOVNIŠTVA

Tokom 2011. godine vršiće se popis stanovništva u Srbiji. I na ovom poslu Socijalistička partija će se preko svojih kadrova maksimalno angažovati u opštini Petrovac na Mlavi.

Opština se ozbiljno suočava sa problemom izrazito niskog prirodnog priraštaja. Nizak demografski rast naročito ugrožava budućnost srpskog sela pa i naselja u opštini Petrovac na Mlavi. Ako se produže tendencije do kojih se došlo u proteklih pet i više godina, sa sigurnošću se može prognozirati da će za desetak godina stanovništvo starije od 65 godina postati brojnije od stanovništva do 15 godina života.

Apsolutno smanjivanje stanovništva nosi, pored ostalog i opasnost poništavanja svih dostignuća i stvaralaštva sadašnjih generacija, bez obzira na neslućeni tehnološki razvoj koji je ljudima dostupan danas, a još više u budućnosti.

Radi sprečavanja ovako tragičnih procesa potrebno je na nivou države, ali i na nivou opštine, promišljenim merama uticati na povećavanje stope rađanja, tamo gde je nedovoljna. U prvom redu se misli na mere ekonomske prirode koje treba da podstiču mlade da blagovremeno zasnivaju i održavaju svoju porodicu.

ZAKLjUČAK

Program Socijalističke partije Srbije u opštini Petrovac na Mlavi je ponuda svima koji će u njemu prepoznati nešto od svojih ideja, razmišljanja i očekivanja. Otvoren je za svaki novi predlog ili ideju koja je prihvatljiva za najšire slojeve naroda i u skladu sa politikom SPS-a. Njegovo izvorno polazište je sadašnjost, a realizacija bliska budućnost. Njegov sadržaj se sa razlogom može ponuditi biračima na predstojećim izborima, jer se u njemu nalaze svi oni ciljevi kojima teže i meštani ove opštine. U ovom trenutku postoje sve pretpostavke da se u predviđenom periodu on u potpunosti ostvari. Ako se stvore povoljni uslovi Program će biti korigovan ka višim ciljevima, nikako ispod crte koja je u ovom trenutku podvučena. Nesumnjivo da će opština Petrovac na Mlavi u naredne četiri godine biti lepša, bogatija, uređenija i ekološki zdravija. Razume se da će na njenom čelu biti Socijalistička partija Srbije.

 

Maj 2011.